Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Bór mieszany świeży

Siedlisko umiarkowanie żyzne o stosunkowo dobrym uwilgotnieniu. Tworzy często większe, wspólne kompleksy z siedliskami boru świeżego, zajmując nieco żyźniejsze gleby (bielicowo-rdzawe i rdzawe właściwe). W zależności od warunków wilgotnościowych wyróżniamy dwa warianty tego siedliska. Na terenie Parku w przewadze występuje wariant umiarkowanie świeży, gdzie wykształcił się zespół suboceanicznego boru świeżego Leucobryo-Pinetum.

Na wilgotniejszym wariancie tego siedliska wytworzyły się natomiast zbiorowiska roślinne pomorskich kwaśnych dąbrów: pomorskiego acydofilnego lasu bukowo-dębowego Fago-Quercetum petraeae i pomorskiego acydofilnego lasu brzozowo-dębowego Betulo-Quercetum roboris. Na bogatszym rodzaju wariantu wilgotnego wykształcił się zespół grądu subatlantyckiego Stellario-Carpinetum. Drzewostan buduje sosna zwyczajna z udziałem dębu bezszypułkowego i brzozy brodawkowatej. Podszyt tworzą jarząb pospolity, kruszyna, dęby, brzoza brodawkowata i dereń. Siedlisko to występuje niewielkimi płatami na całej powierzchni Parku, zajmując niecałe 5% powierzchni leśnej.