Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Praktyki studenckie

Studenci zainteresowani odbyciem praktyk w Parku mogą wysyłać zgłoszenia o przyjęcie na praktykę studencką mailowo na adres: praktyki.pnbt@pnbt.com.pl lub złożyć je osobiście w siedzibie Parku.  Osobą do kontaktu w sprawie organizacji praktyk studenckich jest pracownik działu kadr. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 523988397 lub mailowo pod ww. adresem.

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK STUDENCKICH W PARKU NARODOWYM „BORY TYCHOLSKIE”

 1. Zgłoszenie o chęci odbycia praktyk w PNBT należy wysłać z minimum miesięcznym wyprzedzeniem. Zgłoszenie powinno zawierać preferowany termin praktyk, czas ich trwania, nazwę uczelni, kierunek studiów oraz krótkie uzasadnienie.
 2. Należy dostarczyć skierowanie na praktyki z uczelni lub zaświadczenie potwierdzające status studenta uczelni wyższej, która zobowiązuje do odbycia praktyk. Zaświadczenie należy dostarczyć, najpóźniej w dniu zgłoszenia się na praktyki.
 3. Praktykę studencką odbywa się na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy uczelnią kierującą na praktykę studencką a Parkiem.
 4. Warunkiem koniecznym do odbycia praktyki studenckiej jest ubezpieczenie studenta od następstw nieszczęśliwych wypadków. Studentów na okres odbywania praktyki ubezpiecza uczelnia.
  W przypadku, gdy ubezpieczenie studenta przez uczelnię nie jest możliwe, student obowiązany jest ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków indywidualnie.
 5. Praktyki odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Parku.
 6. Park nie zapewnia noclegów i wyżywienia oraz nie zwraca kosztów dojazdu na praktyki.
 7. Za praktyki nie przysługuje żadna gratyfikacja finansowa.
 8. Pierwszeństwo przy kwalifikowaniu kandydatów na praktyki w PNBT mają studenci następujących kierunków lub specjalności: ochrona przyrody, kształtowanie środowiska przyrodniczego, biologia, leśnictwo, zarządzanie i planowanie przestrzenne.
 9. W okresie odbywania praktyki studenci obowiązani są stosować się do obowiązującego w Parku porządku i trybu pracy.
 10. Student powinien wykazać się znajomością przepisów prawnych z zakresu ochrony przyrody i środowiska.

Podczas praktyk student zapoznaje się z następującymi zagadnieniami:

 • organizacja i struktura służb ochrony przyrody i zapoznanie z przepisami wewnętrznymi Parku;
 • realizacja ochrony czynnej w ekosystemach leśnych;
 • realizacja ochrony czynnej w ekosystemach lądowych nieleśnych;
 • realizacja ochrony czynnej w ekosystemach wodnych, w tym zasady udostępniania Parku dla wędkarzy;
 • zadania Straży Parku;
 • zadania poszczególnych działów Parku;
 • realizacja monitoringu przyrodniczego;
 • funkcjonowanie ścieżki botanicznej;
 • udostępnianie Parku dla turystyki i edukacji;
 • system informacji przestrzennej;
 • funkcjonowanie Zagrody Pokazowej Zwierząt;
 • funkcjonowanie sekretariatu.

Szczegółowy plan praktyk zostaje przedstawiony w dniu podjęcia praktyk.

W przypadku rezygnacji z praktyk należy jak najwcześniej powiadomić Park.

Czas odbywania praktyk: 5 - 30 dni.

Termin odbywania praktyk: od 1 kwietnia do 31 października każdego roku.

Park gwarantuje właściwy przebieg praktyk przy równoczesnym pobycie 2-3 osób.

Park Narodowy „Bory Tucholskie” zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszeń i wybór najkorzystniejszych dla Parku kandydatów.