Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Fauna Parku

Fauna Parku Narodowego „Bory Tucholskie” liczy w sumie 252 gatunków kręgowców - w tym: 43 ssaków, 163 ptaków, 5 gadów, 12 płazów i  29 ryb - oraz 1686 gatunki bezkręgowców [Andrzejewski, Chudzicka i Skibińska 2002, uzupełnione o dane aktualne].

Spośród ssaków pięć gatunków należy do rzędu owadożernych, 9 do nietoperzy, 2 do zajęczaków, 12 do gryzoni, 10 do drapieżnych i 5 do rzędu parzystokopytnych. Ochroną ścisłą objętych jest 10 z tych gatunków, a częściową 12. Oprócz gatunków pospolitych, jak sarna, dzik, czy jeleń, występują także rzadsze m.in. ryjówka malutka, nocek łydkowłosy, wydra, tchórz a od 2010 r. występuje również wilk.

Inwentaryzacja i obserwacje ptaków spotykanych na obszarze PNBT wykazały 163 gatunków lęgowych i przelotnych, z których ochroną ścisłą objętych jest 143 gatunków. Przynajmniej 25 występujących tutaj gatunków należy uznać za szczególnie ważne, zarówno w skali kraju, jak i regionu. Z lęgowych można do nich zaliczyć: cyraneczkę, cyrankę, gągoła, bielika, błotniaka stawowego, krogulca, kobuza, łabędzia krzykliwego, żurawia, bąka, czajkę, kszyka, słonkę, siniaka, puchacza, włochatkę, lelka, dzięcioła czarnego, dudka, mysikrólika a z przelotnych: orzechówkę, bociana czarnego, gęgawę i świstuna. Jeziora Ostrowite, Płęsno i Skrzynka stwarzają wielu gatunkom dogodne warunki do pierzenia się oraz odpoczynku i żerowania w okresie migracji wiosennych i jesiennych. Szczególnie podczas jesiennych migracji żurawi notuje się ich duże koncentracje (do 2300 osobników) na Jeziorze Ostrowite. Zlotowisko to jest jednym z większych w Polsce. Innymi miejscami ważnymi dla awifauny Parku są dwa obszary starych pasów przeciwpożarowych. Takie otwarte obszary pomiędzy drzewostanami stwarzają bardzo atrakcyjne środowisko, preferowane w szczególności przez lelka i lerkę oraz wiele gatunków dziuplaków (dzięcioły i sikory).

W PNBT występuje w sumie 5 gatunków gadów i 12 gatunków płazów. Do najczęściej spotykanych na obszarze Parku gadów, należą padalec zwyczajny i jaszczurka zwinka. W latach (2009-2012), stwierdzono obecność dwóch nowych, dotąd nie notowanych na terenie PNBT gatunków płazów - traszki grzebieniastej i rzekotki drzewnej, nie potwierdzono natomiast występowania kumaka nizinnego.

W wodach Parku stwierdzono obecność 29 gatunków ryb, w tym podlegających ochronie częściowej kozy i różanki. Niezwykle ciekawą grupę ryb stanowią tak zwane koregonidy, żyjące w czystych i chłodnych jeziorach. Należą do nich sielawa i sieja.

Stopień poznania fauny bezkręgowców Parku jest słaby. Świadczy o tym m.in. fakt, iż w roku 2010 podczas inwentaryzacji pająków na terenie Parku, stwierdzono nowy gatunek dla Polski [Kupryjanowicz 2010]. W 2011 r. podczas badań do pracy magisterskiej, wykazano 21 nowych gatunków Chironomidae, w tym dwa nowe dla Polski [Jażdżewska 2011]. O bogactwie fauny bezkręgowej występującej na murawach kserotermicznych i na wrzosowiskach można wnioskować głównie na podstawie pszczół, bowiem tylko ta grupa jest tutaj stosunkowo dobrze poznana. Mimo, iż wymienione środowiska zajmują w Parku niewielki obszar, to pochodzi z nich ponad 63% gatunków pszczół, stwierdzonych w PNBT. O walorach przyrodniczych Parku świadczą także występujące tu zespoły ważek. Z cenniejszych możemy wymienić: iglicę małą czy miedziopierś północną. W Parku stwierdzono prawie pełen zestaw gatunków tyrfobiontycznych i tyrfofilnych, czyli ściśle związanych ze środowiskiem torfowiskowym, co świadczy o dużym stopniu naturalności tych siedlisk.

Zobacz więcej