Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Zasady zwiedzania i korzystania z Parku Narodowego "Bory Tucholskie"

Zasady zwiedzania i korzystania z Parku Narodowego „Bory Tucholskie”

1. Obszar Parku Narodowego „Bory Tucholskie” udostępniany jest w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych.

Sposób udostępniania regulują Zarządzenia Dyrektora Parku.

2. Za wstęp do Parku pobierane są opłaty w formie biletów. Opłaty należy uiszczać w wyznaczonych punktach lub na rachunek bankowy Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.

3. Park można zwiedzać od świtu do zmierzchu, bez względu na porę roku, wyłącznie po oznakowanych szlakach turystycznych i ścieżkach dydaktycznych, pieszo, rowerem i na nartach biegowych.

4. Ustala się maksymalną wielkość grup edukacyjnych i wycieczkowych na 30 osób.

5. Grupy edukacyjne i wycieczkowe mogą poruszać się po terenie Parku wyłącznie pod kierunkiem przewodnika lub pracownika Parku.

6. Na terenie Parku Narodowego zabrania się:

• chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, gniazd i innych schronień;

• zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części;

• pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów;

• palenia ognisk, używania otwartego ognia i źródeł światła o otwartym płomieniu;

• zakłócania ciszy;

• palenia wyrobów tytoniowych z wyjątkiem cumowisk łodzi wędkarskich i miejsc postoju pojazdów;

• uprawiania sportów wodnych i motorowych, pływania i żeglowania;

• kąpieli i eksploracji zbiorników wodnych;

• prowadzenia działalności wytwórczej i handlowej;

• biwakowania;

• ruchu pojazdów;

• jazdy konnej wierzchem (poza drogą „pilską” Bachorze – Owink)

• wprowadzania psów (poza drogą „pilską” Bachorze – Owink oraz cumowiskiem łodzi wędkarskich w Bachorzu).

7. Dopuszcza się zbiór owoców roślin z rodzaju borówka i grzybów jadalnych nie objętych ochroną gatunkową, w okresie od 1 czerwca do 31 października, poza obszarami ochrony ścisłej, ostoi zwierząt,  upraw leśnych i młodników do 4 m wysokości.

8. Pisemnej zgody Dyrektora Parku wymaga:

• prowadzenie badań naukowych;

• organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych;

• filmowanie i fotografowanie w celach zarobkowych.

9. Wędkowanie na udostępnionych jeziorach może odbywać się wyłącznie na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Parku.

10. W związku z wykonywaniem czynności służbowych pracownicy Służby Parku mają prawo do kontrolowania osób znajdujących się na terenie Parku oraz sprawdzania zezwoleń, licencji i biletów wstępu.

11. W przypadku wystąpienia zagrożeń przyrodniczych lub prowadzenia zadań ochronnych wszystkie formy udostępniania Parku mogą być czasowo zawieszone.

W czasie złych warunków pogodowych (silne opady, wichury, burze itp.) przebywanie na terenie Parku może zagrażać zdrowiu i życiu.

JEŻELI CHCESZ OGLĄDAĆ CZYSTE LASY I WODY – SWOJE ŚMIECI ZABIERZ ZE SOBĄ

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020, poz. 55 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku Narodowego „Bory Tucholskie” (Dz. U. z 2008 r. Nr 230 poz. 1545)