Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Strefy ochrony roślin

Na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” wyznaczono – zgodnie z art. 60 ustawy o ochronie przyrody – strefy ochrony ostoi oraz stanowisk roślin, porostów i grzybów objętych ochroną gatunkową.

Spośród gatunków roślin zinwentaryzowanych na terenie PNBT ochroną strefową objęta jest elisma wodna Luronium natans występująca w jeziorach: Wielkie Gacno, Małe Gacno, Nierybno i Małe Krzywce.

Na terenie PNBT występują również porosty, dla których wymagane jest ustalenie stref ochronnych ostoi lub stanowisk. Są to brodaczki:

 • kędzierzawa Usnea subfloridana,
 • kępkowa Usnea hirta,
 • zwyczajna Usnea filipendula.

Granice stref ochrony oznacza się w terenie tablicami z napisem, odpowiednio: "ostoja roślin" albo "ostoja grzybów" i informacją: "osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony".

W strefach ochrony zabrania się:

 1. przebywania osób, z wyjątkiem właściciela nieruchomości objętej strefą ochrony oraz osób sprawujących zarząd i nadzór nad obszarami objętymi strefą ochronną;
 2. wycinania drzew lub krzewów bez zezwolenia wojewody;
 3. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli nie jest to związane z potrzebą ochrony poszczególnych gatunków;
 4. wznoszenia obiektów, urządzeń i instalacji.

 
 

Strefy ochrony zwierząt

Na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” wyznaczono – zgodnie z art. 60 ustawy o ochronie przyrody – strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową.

Są to strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania bielika Halietus albicilla oraz puchacza Bubo bubo.

Granice stref ochrony oznacza się w terenie tablicami z napisem "ostoja zwierząt"  i informacją: "osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony".

W strefach ochrony zabrania się:

 1. przebywania osób, z wyjątkiem właściciela nieruchomości objętej strefą ochrony oraz osób sprawujących zarząd i nadzór nad obszarami objętymi strefą ochronną;
 2. wycinania drzew lub krzewów bez zezwolenia wojewody;
 3. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli nie jest to związane z potrzebą ochrony poszczególnych gatunków;
 4. wznoszenia obiektów, urządzeń i instalacji.