Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Ekosystemy nieleśne Parku Narodowego "Bory Tucholskie"

Ekosystemy nieleśne w Parku Narodowym „Bory Tucholskie” zajmują powierzchnię 158,27 ha. Rozproszone pośród zwartych obszarów borów sosnowych stanowią cenny składnik przyrody Parku. Bogactwo gatunkowe flory i fauny tych ekosystemów w znacznym stopniu zwiększa różnorodność biologiczną całego obszaru.

Na podstawie rozpoznania geobotanicznego w Parku stwierdzono występowanie licznych typów zbiorowisk nieleśnych. Spośród wszystkich zinwentaryzowanych, najliczniej występującymi zbiorowiskami są: łąki i pastwiska, wrzosowiska, murawy piaskowe, torfowiska wysokie, torfowiska niskie i przejściowe, szuwary trzcinowe i turzycowe, nitrofilne zbiorowiska bylin terenów ruderalnych oraz naturalnych i półnaturalnych okrajków oraz zbiorowiska segetalne.

 
 

Zbiorowiska nieleśne