Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Ochrona ppoż.

Jednym z głównych zagrożeń dla istnienia cennych przyrodniczo terenów Parku są pożary.

Poważne zagrożenie,  jakie niosą ze sobą pożary, wynika z faktu, że lasy Parku są zaliczane do najbardziej palnych. Wpływ na to mają następujące czynniki: 

 • dominujący gatunek – sosna;
 • pow. drzewostanów sosnowych przeszło 3,7 tys. ha – w ponad 97% są to drzewostany sosnowe;
 • dominujący udział siedlisk boru suchego i świeżego
 • dostępność dróg dla ruchu kołowego
 • obecność ośrodków wypoczynkowych i wzmożona presja turystyczna

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczania pożarowego lasów, został zakwalifikowany II kategorii zagrożenia o statusie średnim. Na kategorię zagrożenia wpływ mają następujące czynniki:

 1. średnia roczna liczba pożarów w okresie ostatnich 10 lat,
 2. udział procentowy powierzchni drzewostanów rosnących na siedliskach boru suchego, świeżego, mieszanego świeżego, wilgotnego, mieszanego wilgotnego i lasu łęgowego,
 3. średnia wilgotność względna powietrza i procentowy udział dni z wilgotnością ściółki mniejszą od 15 % o godz. 9.00,
 4. średnia liczba mieszkańców przypadająca na 0,01 km2 powierzchni leśnej.

 

Jak chronimy tereny Parku przed pożarami?

Zapobieganie jest najkorzystniejszym działaniem, które ogranicza skutki pożarów lasu, a przy tym jest znacznie tańsze, aniżeli samo ich gaszenie. Czynności należące do prewencyjnych mają za zadanie minimalizować szkody, co przynosi znaczne ograniczenie kosztów poniesionych na ochronę przeciwpożarową, a także uświadomienie społeczności kwestii negatywnego wpływu pożarów na ekosystem leśny.

Stosowane obecnie metody zwalczania pożarów lasu obejmują szeroki zakres prac, zarówno dotyczących profilaktyki, jak i innych elementów ochrony przeciwpożarowej, wzajemnie się uzupełniających. Do najważniejszych przedsięwzięć realizowanych przez Park w zakresie ochrony przeciwpożarowej należą zabiegi gospodarcze i przedsięwzięcia wykonywane w myśl „Instrukcji ochrony przeciwpożarowej lasu” zgodnie z zatwierdzonymi zadaniami w Planie Ochrony Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Należą do nich:

• codzienny monitoring stopnia zagrożenia pożarowego lasu

Gromadzone dane pochodzą z monitoringu meteorologicznego i prognozowania zagrożenia pożarowego w czterostopniowej skali. System obserwacji naziemnej Parku prowadzony jest przez wieże obserwacyjne w Klosnowie (Nadleśnictwo Rytel) i Chocińskim Młynie (Nadleśnictwo Przymuszewo) i obejmuje swym zasięgiem całą powierzchnię Parku.

• organizacja dyżurów w Punkcie Alarmowo Dyspozycyjnym (PAD) w Dyrekcji Parku, w obwodach ochronnych Parku i w terenie dyżury sprawują kierowcy z samochodem wyposażonym w agregat wysokociśnieniowy.

• utrzymanie systemu łączności alarmowo-dyspozycyjnej.

• coroczne odnowienie (mineralizacja) pasów przeciwpożarowych.

Corocznie mechanicznie mineralizujemy bruzdę na długości 1.4 km wzdłuż dróg publicznych i miejsc postoju pojazdów.

• porządkowanie terenu z materiałów łatwopalnych,

Przy drogach publicznych w pasie o szerokości 30 m porządkujemy teren leśny z gałęzi i chrustu na łącznej powierzchni ok. 15 ha.

• utrzymanie przejezdności dróg pożarowych,

Drogi pożarowe stanowią podstawową sieć komunikacyjną kompleksu leśnego w planowaniu i organizowaniu działań ratowniczo–gaśniczych. Na terenie Parku znajduje się sześć dróg pożarowych o łącznej długości ok. 31 km. Drogi te są odpowiednio oznakowane i utrzymywane w sposób zapewniający ich przejezdność.

• utrzymanie punktów czerpania wody.

Park Narodowy „Bory Tucholskie” posiada sześć punktów czerpania wody. Zlokalizowane są one na jeziorach: Ostrowite, Jeleń, Dybrzk, Małe Krzywce, Charzykowskie oraz przy ujściu Strugi Siedmiu Jezior.

Na trasach dojazdowych do punktów czerpania wody umieszczone są znaki kierunkowe: „Do Punktu czerpania wody”

• utrzymanie baz sprzętu przeciwpożarowego.

Na terenie Parku posiadamy pięć magazynów sprzętu przeciwpożarowego, które rozmieszczone są na terenie całego Parku. Każda baza wyposażona jest w przyczepkę przeciwpożarową, która zawiera m.in.: pompę pływającą, tłumice, hydronetkę, pilarkę czy szpadle. Park posiada też patrolowo-gaśniczy wyposażony w agregat gaśniczy.

• oznaczanie terenu tablicami informacyjnymi.

Na terenie Parku, zarówno drogi pożarowe jak i punkty czerpania wody są odpowiednio oznakowane tak, by pojazdy pożarnicze mogły bez problemu dotrzeć do żądanej lokalizacji. Dodatkowo w miejscach najbardziej uczęszczanych przez turystów umieszczono tablice edukacyjne.

• ścisła współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej i Jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej.

 

Przepisy przeciwpożarowe obowiązujące na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie”

Na terenie Parku obowiązują przepisy o ochronie przeciwpożarowej, które zakazują działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru. Zakazy w lasach albo w odległości 100 m od granicy lasu na terenie całego Parku dotyczą:

 • rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi,
 • pozostawiania roznieconego ognia bez dozoru,
 • korzystania z otwartego płomienia,
 • wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

Na terenie Parku miejscem wyznaczonym do palenia ognisk jest Terenowa Baza Edukacyjna w Bachorzu. Ogniska mogą być tam rozpalane w czasie trwania zajęć lub po uzyskaniu zgody Dyrektora.

W sytuacjach szczególnego zagrożenia pożarowego Dyrektor zarządzeniem może wprowadzić całkowity zakaz wstępu do Parku.

W przypadku zauważenia pożaru należy niezwłocznie zaalarmować Służbę Parku, Straż Pożarną lub Policję.

 

Telefony alarmowe:

Dyrekcja Parku: tel. 52 39 88 397
Straż Pożarna: tel. 998
Policja: tel. 997