Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Wędkarstwo

Udostępnianie jezior Parku dla amatorskiego połowu ryb odbywa się zgodnie z Zarządzeniem nr 19/22 Dyrektora Parku Narodowego „Bory Tucholskie” z dnia 19 września 2022 roku (tekst zarządzenia na stronie http://bip.pnbt.com.pl/)

Amatorski połów ryb w jeziorach znajdujących się na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” dozwolony jest na podstawie pisemnego zezwolenia, którego udziela Dyrektor Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, w którego imieniu działa osobo przez niego upoważniona (miejsce urzędowania: siedziba PNBT, Charzykowy, ul. Długa 33).

Zarządzenie ustala ilość zezwoleń na dany dzień na poszczególne jeziora Parku, udostępnione do amatorskiego połowu ryb w danym roku:

 1. Jezioro Ostrowite 5 zezwoleń;
 2. Jezioro Jeleń 15 zezwoleń;
 3. Jezioro Płęsno 19 zezwoleń;
 4. Jezioro Skrzynka 14 zezwoleń.

Dodatkowo na każdym w/w jeziorze określona jest strefa brzegowa dopuszczona do amatorskiego połowu ryb.
 

Cennik obowiązujący od 2022 r. (termin rozpoczęcia sprzedaży zezwoleń zaczyna dnia 26 maja 2023 r.)

 1. Ustalono nastepujące opłaty za zezwolenie na amatorski połów ryb:
  • 20 zł za 1 dzień;
  • 35 zł od 2 do 3 dni kolejno po sobie następujących;
  • 60 zł od 4 do 7 dni kolejno po sobie następujacych;
  • 70 zł od 8 do 14 dni kolejno po sobie następujących;
  • 80 zł od 15 do 21 dni kolejno po sobie następujących;
  • 100 zł od 22 dni do 31 dni kolejno po sobie następujących.
   Ww. ceny są cenami brutto.
 2. Młodzież do 18 roku życia, osoby niepełnosprawne i renciści, żołnierze służby czynnej i pracowników parków narodowych legitymujących się odpowiednim zaświadczeniem korzystają ze zniżki wynoszącej 50% stawki zasadniczej.
 3. Dla członków rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744) posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny przysługuje ulga 50% na pozwolenie jednodniowe
 4. Sprzedaż zezwoleń na amatorski połów ryb odbywa się w siedzibie Parku Narodowego "Bory Tucholskie" w Charzykowach przy ul. Długiej 33 (opłaty uiszcza się gotówką, bezpośrednio w kasie znajdującej się w siedzibie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Charzykowach w następujące dni robocze:
  - we wtorki od 14.00 do 15.00
  - w piątki od 8.00 do 9.00

  Sprzedaż zezwoleń w innym terminie (nie dotyczy dni świątecznych, sobót i niedziel) możliwa jest po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym: 52 3988397 lub mailowym: k.lubinska@pnbt.com.pl. Osoby chcące wykupić zezwolenie wędkarskie muszą przedstawić aktualną imienną kartę wędkarską.

Regulamin amatorskiego połowu ryb na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie”

 1. Na podstawie wykupionego zezwolenia dopuszcza się wędkowanie, uwzględniając bezpieczeństwo osób wędkujących, wyłącznie na następujących jeziorach Parku w ściśle określonych strefach:
 • Jezioro Ostrowite, część strefy nr 5 (od 17°35'17,635"E  53°46'59,647"N do 17°35'18,979"E  53°46'50,618"N);
 • Jezioro Płęsno (Pilskie), strefa nr 3 (od 17°33'12,882"E  53°48'49,849"N do 17°31'57,282"E  53°49'4,882"N);
 • Jezioro Jeleń, strefa nr 2 (od 17°36'22,558"E  53°49'47,122"N do 17°35'13,039"E  53°49'31,749"N);
 • Jezioro Skrzynka, strefa nr 4 (od 17°31'29,944"E  53°48'55,186"N do 17°31'25,043"E  53°48'50,501"N).
 1. Zasięg stref brzegowych jezior wymienionych w pkt. 1 określony został na mapie stanowiącej załącznik nr 4 do zarządzenia nr 15/19 Dyrektora Parku Narodowego „Bory Tucholskie” z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie udostępniania jezior Parku Narodowego „Bory Tucholskie” dla amatorskiego połowu ryb.
   
 2. W terenie początek i koniec strefy amatorskiego połowu ryb został oznakowany znakiem graficznym – ryba koloru czerwonego pod nią numer strefy – umieszczonym na drzewach.
   
 3. Amatorski połów ryb w strefach nr 1, 3 i część strefy nr 5 dozwolony jest przez okres 5 miesięcy, tj. od 1 czerwca do 31 października, a w strefie nr 4 przez okres 3 miesięcy, tj. od 1 sierpnia do 31 października.
   
 4. Osoba amatorsko łowiąca ryby, oprócz przedmiotowego Zarządzenia nr 15/19 Dyrektora Parku Narodowego „Bory Tucholskie” z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie udostępniania jezior Parku Narodowego „Bory Tucholskie” dla amatorskiego połowu ryb zobowiązana jest do przestrzegania, m. in.:
 • ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ze szczególnym uwzględnieniem art. 12 ust. 3, 7, 8 oraz art. 15;
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2018 poz. 2003);
 • zarządzenia nr 15/21 Dyrektora Parku Narodowego „Bory Tucholskie” z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie udostępniania Parku Narodowego „Bory Tucholskie” dla edukacji i turystyki;
 • zarządzenia nr 26/21 Dyrektora Parku z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia i pobierania opłat za wstęp do Parku Narodowego „Bory Tucholskie”;
 • zarządzenie nr 13/12 Dyrektora Parku z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wyjątków od zakazów obowiązujących na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie”;
 • zarządzenie nr 15/08 Dyrektora Parku z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu zwiedzania i korzystania z Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.
 1. Wędkującego obowiązuje Regulamin Sportowego Połowu Ryb PZW, o ile postanowienia jego nie są sprzeczne z zarządzeniem Dyrektora w sprawie udostępniania Parku Narodowego „Bory Tucholskie” dla amatorskiego połowu ryb.
   
 2. Amatorski połów ryb dozwolony jest:
 • od wschodu do zachodu słońca tj. w porze dziennej.
 • dwoma wędkami z brzegu.
 • Amatorski połów ryb zabroniony jest z użyciem spinningu.
 • Podczas wykonywania amatorskiego połowu ryb zabrania się:
 • stosowania zanęt;
 • wchodzenia w pas roślinności przybrzeżnej;
 • stosowania żywca pochodzącego z innego zbiornika wodnego.
 1. Podczas wykonywania armatorskiego połowu ryb należy zachować porządek na zajmowanym przez siebie stanowisku.
   
 2. Należy przestrzegać następujących dziennych, ograniczeń ilościowych złowionych ryb:
 • lin – 1 sztuka;
 • szczupak – 1 sztuka;
 • leszcz – 10 sztuk;
 • inne gatunki ryb – 5 kg.
 1. Podczas armatorskiego połowu ryb obowiązuje zakaz połowu następujących gatunków ryb w określonych wielkościach:
 • szczupak do 50 cm;
 • kleń do 25 cm;
 • jaź do 25 cm;
 • wzdręga do 15 cm;
 • lin do 25 cm;
 • okoń do 20 cm.
 1. Zabrania się połowu sandacza, siei i węgorza. Przypadkowo złowione osobniki należy niezwłocznie wpuścić w miejscu złowienia. Zabrania się przenoszenia ich do innych jezior.
   
 2. W przypadku złowienia następujących gatunków: rak pręgowany (Orconectes limosus), rak sygnałowy (Pacifastacus leniusculus) oraz ryb z gatunków trawianka (Perccottus glenii), czebaczek amurski (Pseudorasbora parva) i sumik karłowaty (Ictalurus nebulosus) nie należy wpuszczać ich ani do łowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód.
   
 3. Zezwolenie wędkarskie ważne jest tylko z kartą wędkarską.
   
 4. Młodzież do lat 14-tu nieposiadająca karty wędkarskiej może wykonywać amatorski połów ryb pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej aktualną kartę wędkarską, z wykorzystaniem tylko jednej wędki.
   
 5. Każdy posiadacz wykupionego zezwolenia zobowiązany jest prowadzić rejestr połowów wędkarskich stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia nr 15/19 Dyrektora Parku Narodowego „Bory Tucholskie” z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie udostępniania jezior Parku Narodowego „Bory Tucholskie” dla amatorskiego połowu ryb. Wypełniony rejestr należy oddać w siedzibie Parku do 30 listopada każdego roku, na który ważne było zezwolenie. Zwrot wypełnionego rejestru, w oznaczonym terminie, jest jednym z warunków otrzymania zezwolenia w roku następnym.
   
 6. Dojście do wyznaczonych stref amatorskiego połowu ryb należy realizować oznakowanymi szlakami turystycznymi i ścieżkami dydaktycznymi. Zabrania się przemieszczania i wchodzenia w strefy ochrony ścisłej, czy strefy ochrony zwierząt, roślin i grzybów.
   
 7. Wprowadzenie okresowego zakazu wstępu na teren Parku Narodowego „Bory Tucholskie” jest jednoznaczne z zakazem amatorskiego połowu ryb na terenie Parku.
   
 8. Dyrektor Parku Narodowego „Bory Tucholskie” zastrzega sobie prawo wyłączenia strefy wędkarskiej z amatorskiego połowu ryb, ze względu na bezpieczeństwo ludzi i zwierząt oraz ze względów ochrony siedlisk, gatunków zwierząt, roślin i grzybów.
   
 9. Park Narodowy „Bory Tucholskie” nie zwraca kosztów poniesionych na wykupienie zezwolenia na amatorski połów ryb w przypadku wprowadzenia zakazu wstępu, o którym mowa w pkt. 17 oraz wyłączenia o którym mowa w pkt.18.

 

Pliki do pobrania: