Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Rada naukowa

Rada Naukowa PNBT - kompetencje

Rada Naukowa Parku jest organem  opiniodawczo-doradczym Dyrektora Parku w zakresie ochrony przyrody (art. 95 ust. 3 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471, 1378). Członków rady naukowej w liczbie od 10-20 na kadencję trwającą 5 lat powołuje, w drodze zarządzenia, minister właściwy do spraw środowiska spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych oraz właściwych miejscowo samorządów wojewódzkich i samorządów gminnych (art. 98 ustawy).

Do zadań rady naukowej parku narodowego należy w szczególności:
1) ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody;
2) opiniowanie projektu planu ochrony i zadań ochronnych;
3) ocena realizacji ustaleń planu ochrony, rocznych zadań ochronnych i skuteczności zabiegów ochronnych;
4) opiniowanie programów badawczych i naukowych w zakresie ochrony przyrody;
5) przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody i funkcjonowania parku narodowego.

Rada naukowa wybiera ze swojego grona przewodniczącego i zastępcę (zastępców) oraz uchwala regulamin działania.

Rada Naukowa PNBT - skład

Rada Naukowa Parku Narodowego "Bory Tucholskie" powołana została Zarządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 września 2020 r. (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 35). Zmiany w składzie osobowym Rady Naukowej zostały wprowadzone Zarządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. Urz. Min. Klim. i Środ. poz. 32), Zarządzeniem z dnia 2 lutego 2022 r. (Dz. Urz. Min. Klim.i Środ.poz. 4), Zarządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 sierpnia 2022 r. (Dz. Urz. Min. Klim. i Środ. poz. 42) oraz Zarządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Min. Klim. i Środ. poz. 23).To VI kadencja Rady Naukowej PNBT. Kadencja Rady będzie trwała do dnia 9 września 2025 roku.

Członkowie Rady Naukowej Parku Narodowego "Bory Tucholskie" VI kadencji:

 1. mgr inż. Jarosław Molendowski - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu;
 2. dr Katarzyna Bociag - Pracownia Przyrodnicza Pro Natura Pro Homini;
 3. prof. dr hab. Adam Choiński - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 4. dr hab. Jarosław Czochański, prof. Uniwersytetu Gdańskiego - przedstawiciel Samorządu Województwa Pomorskiego;
 5. mgr Marek Ziółkowski - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku;
 6. dr hab. Marcin Kiedrzyński - Uniwersytet Łódzki;
 7. mgr inż. Daniel Kożuch - Wójt Gminy Śliwice;
 8. dr hab. Michał Węgrzyn, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
 9. prof. dr hab. Maria Ławrynowicz - emerytowany pracownik Uniwersytetu Łódzkiego;
 10. mgr inż. Zbigniew Łącki - Przewodniczący Rady Miejskiej w Brusach;
 11. prof. dr hab. Włodzimierz Marszelewski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 12. prof. dr hab. Jan Marek Matuszkiewicz - Uniwersytet Warszawski;
 13. prof. dr hab. inż. Krystyna Milecka - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 14. dr hab. Agnieszka Piernik, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 15. prof. dr hab. Józef Szmeja - Uniwersytet Gdański;
 16. dr Barbara Grzesiak - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
 17. dr inż. Zbigniew Szczepański - Wójt Gminy Chojnice;
 18. prof. dr hab. Andrzej Macias - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 

Pliki do pobrania: