Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Uwaga konkurs!

Park Narodowy „Bory Tucholskie” serdecznie zaprasza do udziału w XXIII Powiatowym Konkursie Humanistyczno - Przyrodniczym:  „Ortografia w przyrodzie” skierowanym do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz nauczania domowego z powiatu chojnickiego. Hasło tegorocznej edycji to: Święto przyrody.

REGULAMIN:

 1. Cele konkursu:
 1. Zwrócenie uwagi uczestników na różnorodność, niepowtarzalność i piękno przyrody.
 2. Poznanie istniejących świąt przyrodniczych.
 3. Rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych i popularyzacja ochrony przyrody.
 4. Zachęcanie uczestników do aktywności twórczej.
 5. Wykonanie postów dotyczących świąt przyrodniczych.
 1. Organizator:

Park Narodowy „Bory Tucholskie”, ul. Długa 33, 89-606 Charzykowy

 1. Warunki uczestnictwa:
 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas od IV do VIII szkół podstawowych oraz nauczania domowego z terenu powiatu chojnickiego.
 2. Konkurs odbywa się z podziałem na pięć grup wiekowych: klasy IV, V, VI, VII i VIII.
 3. Przedmiotem konkursu jest samodzielne przygotowanie i nadesłanie postu wraz z grafiką
  dotyczącego święta przyrodniczego przypisanego do kategorii wiekowej.
 4. Post o długości max 200 słów może być napisany odręcznie lub komputerowo.
 5. Do każdego postu należy dołączyć grafikę, która będzie do niego nawiązywała. Format grafiki: A4, poziomo. Grafika może być wykonana ręcznie (praca plastyczna) lub komputerowo.
 6. Prace niekompletne (sam post lub grafika) nie będą oceniane.
 7. Uczniowie przygotowują posty wraz z grafiką dotyczące następujących świąt przyrodniczych:

- klasy IV: Międzynarodowy Dzień Lasów (obchodzony 21 marca);
- klasy V: Dzień Ziemi (obchodzony 22 kwietnia);
- klasy VI: Europejski Dzień Parków Narodowych (obchodzony 24 maja);
- klasy VII: Światowy Dzień Wody (obchodzony 22 marca);
- klasy VIII: Dzień Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk (obchodzony 19 września).

 1. Pisząc teksty i przygotowując grafikę należy pamiętać o tym, że zarówno post jak i grafika mają być skierowane do rówieśników. Tekst powinien być napisany w sposób zachęcający do jego przeczytania.  Należy pamiętać o ciekawej szacie graficznej.
 2. Prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie przez uczestników Konkursu i być wolne od wad prawnych, w szczególności nie mogą naruszać praw osób trzecich. Uczestnik, akceptując niniejszy regulamin, poświadcza, iż przysługują mu prawa autorskie do nich oraz iż nie naruszają praw autorskich, zarówno majątkowych jak i osobistych, osób trzecich. Zarówno post jak i grafika będą publikowane w mediach Parku.
 3. Prace konkursowe nie mogą być pracą zbiorową.
 4. W swej treści zarówno post jak i grafika nie może zawierać elementów obraźliwych.
 5. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 6. Każdą pracę należy oznaczyć wpisując: imię, nazwisko autora, klasę, szkołę. Do nadsyłanych prac (postu i grafiki) autor dołącza formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1) oraz podpisane przez rodzica/opiekuna oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na uczestnictwo w konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych i wizerunku niepełnoletniego uczestnika konkursu (Załącznik nr 2). Prace mogą być wykonywane ręcznie lub komputerowo. W przypadku nauczania domowego Załącznik nr 1 podpisuje rodzic.
 7. Prace konkursowe wraz z formularzami należy przesłać do 15 marca 2024 r. na adres: Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, Chociński Młyn 5, 89-608 Swornegacie z dopiskiem: konkurs. Prace można dostarczyć również osobiście do siedziby Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Charzykowach, ul. Długa 33, od pn.-pt. w godzinach od 7.30-15.30.
 8. Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy, druk oświadczenia dotyczącego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i udzielenia licencji w zakresie praw autorskich oraz klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 3) dostępne są na stronie internetowej Parku Narodowego „Bory Tucholskie” pnbt.com.pl oraz pnbt.gov.pl
 9. Prace przekazane organizatorowi nie podlegają zwrotowi.
 10. Przesłanie postu wraz z grafiką oznacza przystąpienie do konkursu. Tym samym Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem, akceptuje go w całości, zobowiązuje się do jego przestrzegania i rozumie konsekwencje wynikające z jego nieprzestrzegania.
 11. Niespełnienie przez Uczestnika Konkursu warunków formalnych lub technicznych powoduje odrzucenie pracy konkursowej przez Organizatora.
 1. Terminarz:
 1. 12 lutego 2024 r. – ogłoszenie konkursu
 2. 15 marca 2024 r. – składanie prac
 3. 9 kwietnia 2024 r. – uroczyste rozdanie nagród
 1. Kryteria oceny i wyboru laureatów:

Ocenie podlegać będzie:

 1. zgodność treści z tematyką konkursu,
 2. pomysłowość i oryginalność,
 3. czytelność i funkcjonalność,
 4. wartości artystyczne.

Prace oceniać będzie Komisja powołana przez organizatora.

 1. Nagrody:
 1. Laureaci konkursu w każdej kategorii otrzymają nagrody w postaci wydawnictw.
 2. Wszyscy nagrodzeni zostaną poinformowani listownie (informacja zostanie wysłana do szkół lub na wskazany adres e-mail w przypadku edukacji domowej). Informacja o wynikach konkursu ukaże się również na stronie internetowej Parku pnbt.com.pl. pnbt.gov.pl oraz na FB.
 3. Wręczenie nagród odbędzie się 9 kwietnia br. (wtorek) w Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Chocińskim Młynie. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu lub odwołania uroczystego rozdania nagród. W przypadku odwołania uroczystego wręczenia nagród nagrody zostaną przekazane do szkół.
 1. Informacje końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Informacje
o ewentualnych zmianach będą umieszczone  na stronie internetowej Parku.

/BG/

 

Pliki do pobrania: