Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Deklaracja dostępności

Wstęp

Park Narodowy „Bory Tucholskie” z siedzibą w Charzykowach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848).

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pnbt.com.pl .

Data publikacji strony internetowej:  2014-03-10

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-10-27

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
  2. Niektóre dokumenty są niedostępne, ponieważ zostały opublikowane przed datą ogłoszenia ustawy o dostępności cyfrowej.
  3. Część plików nie jest dostępna cyfrowo.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono: 2021-10-27

Oświadczenie zaktualizowano: 2022-02-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres: k.rudnik@pnbt.com.pl lub sekretariat@pnbt.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 39 88 397 lub 52 39 88 313. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Siedziba Parku Narodowego „Bory Tucholskie” mieści się przy ulicy Długiej 33 , 89-606 Charzykowy

Wejście do budynku jest od strony ulicy Długiej 33. Sekretariat znajduje się na parterze. Możliwość dostania się osobom na wózkach do obiektu, w tym do sekretariatu,  zapewnia główne wejście. Przy drzwiach umieszczony jest dzwonek, z którego może skorzystać osoba niepełnosprawna. Po skorzystaniu z dzwonka, do petenta uda się pracownik w celu odebrania i przekazania sprawy lub dokumentów do sekretariatu. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Nad wejściem głównym nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń z wyłączeniem pomieszczeń technicznych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W siedzibie nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Nie ma możliwości komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego.

  1. Budynek dydaktyczny Centrum Edukacji Przyrodniczej, Chociński Młyn 5, 89-608 Swornegacie

Przed wejściem znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu znajduje się pochylnia dla wózków. W budynku znajduje się dźwig osobowy dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Nad wejściem głównym nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem i poruszać się swobodnie po wszystkich udostępnionych salach. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Nie ma możliwości komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego.

  1. Muzeum Centrum Edukacji Przyrodniczej, Chociński Młyn 5, 89-608 Swornegacie

Przed budynkiem dydaktycznym znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu do Muzeum znajduje się platforma przyschodowa dla wózków. W budynku znajduje się dźwig osobowy dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na dwóch poziomach. Nad wejściem głównym nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem i poruszać się swobodnie po wszystkich udostępnionych salach. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Nie ma możliwości komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego.

  1. Punkt Informacji Turystycznej mieści się przy siedzibie Parku, ul. Długa 33, 89-606 Charzykowy

Nad wejściem głównym nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Nie ma możliwości komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego.

  1. Siedziby konserwatorów (O.O. Bachorze, O.O. Dębowa Góra, O.O. Drzewicz)

Budynki nie posiadają żadnych przystosowań architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Do budynków prowadzą schody. Nie ma podjazdów, ramp, informacji głosowych ani innych uprawnień. Nie ma ograniczeń dotyczących wstępu do budynku z psem asystującym.