Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Cele i zadania

Strategicznym celem ochrony przyrody Parku Narodowego „Bory Tucholskie” jest zachowanie unikalnego w skali Polski i Europy sandrowo-pojeziernego typu krajobrazu z jego naturalną różnorodnością biologiczną, pozostającą w związku z procesami i strukturami geologicznymi, geomorfologicznymi, hydrologicznymi i glebowymi, z mechanizmami funkcjonowania ekosystemów oraz historią przemian flory, fauny i roślinności.

Piorytetowym zadaniem w ochronie przyrody jest zachowanie naturalnej specyfiki biocenotycznej jezior, zwłaszcza lobeliowych, torfowisk i borów sosnowych.

Celem ochrony przyrody nieożywionej jest:

 • zachowanie naturalnych procesów i struktur geologicznych, geomorfologicznych, hydrologicznych oraz glebowych;
 • renaturalizacja systemu hydrologicznego;
 • przeciwdziałanie wzrostowi trofii oraz acydyfikacji gleb i wód (powierzchniowych i podziemnych);
 • ochrona gleb przed erozją oraz depozytów trofu przed degradacją w przypadku wystąpienia zagrożeń.

Celem ochrony ekosystemów Parku jest:

 • dbałość o zachowanie naturalnej różnorodności siedlisk oraz możliwie jak największej ich mozaikowości w Parku;
 • zapewnienie właściwych warunków glebowych, wodnych, świetlnych i termicznych, ograniczanie oddziaływań antropopresyjnych;
 • wspomaganie spontanicznych procesów sukcesyjnych,

a ponadto:

w ekosystemach leśnych:

 • zapewnienie zbiorowiskom leśnym naturalnego i trwałego rozwoju;
 • utrzymanie naturalnej różnorodności biologicznej i procesów ekologicznych w zbiorowiskach leśnych;
 • wspomaganie naturalnej odbudowy składu gatunkowego, struktury wiekowej i przestrzennej drzewostanów w autogenicznych fitocenozach leśnych;
 • ograniczanie niekorzystnych zjawisk i procesów w leśnych zbiorowiskach zastępczych;
 • odnawianie drzewostanów zniszczonych przez czynniki szkodotwórcze.

w nieleśnych ekosystemach lądowych:

 • zachowanie trwałości naturalnych zespołów roślinnych;
 • zachowanie półnaturalnych ekosystemów łąkowych jako przejawu różnorodności biologicznej przyrody Parku;
 • odtworzenie naturalnych zespołów roślinnych, z uwzględnieniem potrzeb ochrony siedlisk przyrodniczych, gatunków grzybów, roślin i zwierząt oraz ich siedlisk.

w ekosystemach wodnych:

 • zapewnienie warunków umożliwiających funkcjonowanie ekosystemów wodnych (jezior i cieków) oraz wodno-bagiennych (torfowisk, młak, źródlisk, itp.) z uwzględnieniem tendencji ich rozwoju;
 • stymulowanie wzrostu liczebności populacji rzadko spotykanych, ginących lub zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt;
 • przywrócenie właściwej dla danego ekosystemu różnorodności gatunkowej ichtiofauny.

Celem ochrony gatunków grzybów i roślin oraz ich siedlisk jest:

 • utrzymanie różnorodności gatunkowej i siedliskowej;
 • utrzymanie i przywracanie siedlisk gatunków zagrożonych;
 • przeciwdziałanie ekspansji gatunków obcych;
 • przywracanie utraconych walorów florystycznych i fitocenotycznych.

Celem ochrony gatunków zwierząt i ich siedlisk jest:

 • zapewnienie ciągłości występowania rodzimych gatunków zwierząt;
 • zapewnienie warunków do wzrostu liczebności populacji gatunków rzadkich i zagrożonych wyginięciem;
 • przywrócenie gatunków zwierząt, które na terenie Parku wyginęły w wyniku działalności człowieka;
 • przywracanie właściwej struktury wiekowej i płciowej w populacjach dużych ssaków oraz utrzymanie liczebności tych zwierząt, niezagrażającej zaburzeniami w funkcjonowaniu biocenoz.

Celem ochrony krajobrazów jest:

 • zachowanie, utrzymanie lub przywrócenie walorów widokowych i estetycznych krajobrazu;
 • zachowanie istniejącej mozaiki łąk, pastwisk, pól uprawnych, lasów, zadrzewień, zakrzaczeń;
 • kształtowanie i zachowanie lokalnego krajobrazu kulturowego.

Celem ochrony wartości kulturowych jest:

 • przywracanie, zachowanie, utrzymanie i upowszechnianie wartości kulturowych Parku;
 • utrwalanie tożsamości kulturowej obszaru Parku.