Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Bór świeży

Jest to siedlisko ubogie, świeże, znajdujące się pod słabym wpływem wody gruntowej. Występuje na glebach bielicowo-rdzawych lub bielicowych właściwych. W zależności od wariantu uwilgotnienia ten typ siedliskowy występuje jako umiarkowanie świeży lub silnie świeży. Ze względu na skałę macierzystą zróżnicowany jest pod względem zasobności na rodzaj ubogi (typowy) i żyźniejszy. W warunkach Parku występują oba warianty tego siedliska. Na siedlisku typowym wykształcił się zespół suboceanicznego boru świeżego Leucobryo-Pinetum, zajmując największą powierzchnię tego siedliska w Parku, na najuboższych glebach - śródlądowy bór suchy Cladonio-Pinetum, natomiast w wariancie silnie świeżym wykształcił się zespół śródlądowego boru wilgotnego Molinio-Pinetum. Siedliska boru świeżego wyróżniają się drzewostanem sosnowym, z domieszką brzozy brodawkowatej. W warstwie krzewów występuje: jałowiec, kruszyna, jarząb pospolity. W Parku jest to siedlisko dominujące, zajmujące nieco ponad 90% powierzchni.