Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Las mieszany świeży

Siedlisko średnio żyzne, świeże, pod słabym wpływem wody gruntowej lub opadowej. Występuje głównie na glebach rdzawych właściwych i brunatno-rdzawych, wytworzonych zwykle z piaszczystych utworów wodnolodowcowych. Na siedliskach tych w zależności od żyzności podłoża i występującej roślinności wytworzyły się zespoły pomorskiego acydofilnego lasu bukowo-dębowego Fago-Quercetum petraeae i grądu subatlantyckiego Stellario-Carpinetum. Gatunkami tworzącymi górne piętro drzewostanu jest sosna zwyczajna przy współudziale dębów szypułkowego i bezszypułkowego oraz brzozy brodawkowatej. W Parku zajmuje ok. 0,9% powierzchni leśnej.