Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Las mieszany wilgotny

Siedlisko dość żyzne i na ogół korzystnie uwilgotnione. Wariant umiarkowanie wilgotny tego siedliska wykształcił się na glebach glejobielicowych murszastych i czarnych ziemiach zdegradowanych, natomiast wariant silnie wilgotny na podłożu gleb gruntowo-glejowych i czarnych ziemiach murszastych. Zespołami roślinnymi związanymi z tym siedliskiem są pomorskie kwaśne dąbrowy: pomorski acydofilny las brzozowo-dębowy Betulo-Quercetum roboris i pomorski acydofilny las bukowo-dębowy Fago-Quercetum petraeae. Główne piętro drzewostanu buduje sosna zwyczajna, z domieszką dębów szypułkowego i bezszypułkowego i brzozy brodawkowatej. Siedlisko na terenie Parku występuję niewielkimi płatami we wschodniej części Parku, głownie w niecce Jeziora Ostrowitego, zajmując 1,0% powierzchni leśnej.