Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

Ols jesionowy

Siedlisko związane z obrzeżami mis jeziornych, źródliskami, wałami przykorytowymi mniejszych cieków wodnych, gdzie występują wody powierzchniowo-gruntowe, a okresowo mogą występować zalewy i podtopienia. Występuje na podłożu glebowym torfowo-murszastym, na którym wykształcił się zespół łęgu jesionowo-olszowego Fraxino-Alnetum z dominującą w drzewostanie olszą czarną. Na terenie Parku stwierdzony tylko na jednej niewielkiej powierzchni nad Jeziorem Karsińskim.