Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

XVI Powiatowy Wiosenny Konkurs Wiedzy Przyrodniczej

PARK NARODOWY „BORY TUCHOLSKIE”

serdecznie zaprasza dzieci z kl. 0 i I z przedszkoli i szkół podstawowych z powiatu chojnickiego do wzięcia udziału w

XVI POWIATOWYM WIOSENNYM KONKURSIE WIEDZY PRZYRODNICZEJ

Temat przewodni tegorocznej edycji konkursu to: Żółte, wiosenne rośliny

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Organizatorem konkursu jest Park Narodowy „Bory Tucholskie”, ul. Długa 33, 89-606 Charzykowy;
 2. Cele konkursu:
 • Rozwijanie wyobraźni, budzenie wrażliwości na otaczający świat i zachęcenie do poznawania najbliższego środowiska przyrodniczego - Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.
 • Popularyzacja idei ochrony przyrody.
 • Kształtowanie postaw przyjaznych środowisku.
 • Zachęcanie uczestników do aktywności twórczej.
 • Rozwijanie kreatywności, zdolności plastycznych oraz wrażliwości artystycznej dzieci.
 1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci z klas 0 i I z przedszkoli i szkół podstawowych powiatu chojnickiego.
 2. Konkurs składa się z dwóch etapów. I etap: plastyczny, II etap: wiedzy przyrodniczej. Przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania II etapu.
 3. Warunkiem uczestnictwa w I etapie jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej portret jednego dowolnego gatunku rośliny, który kwitnie wiosną na kolor żółty i występuje w Parku Narodowym „Bory Tucholskie”. Wykaz żółtych, wiosennych roślin występujących w Parku Narodowym „Bory Tucholskie” znajduje się w załączniku nr 1. Portret powinien przedstawiać całą naziemną część rośliny (łodygę, liście i kwiaty).
 4. Prace mogą być wykonane tylko indywidualnie. Jedna osoba może wykonać tylko jedną pracę.
 5. Format pracy: A4 czyli 210x297 mm.
 6. Prace mogą być wykonane dowolną techniką (rysunek, wydzieranka, wyklejanka itp.)
 7. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 8. Prace należy nadesłać lub składać osobiście do dnia 16 kwietnia 2023 roku na adres: Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, Chociński Młyn 5, 89-608 Swornegacie.
 9. Każdą pracę należy oznaczyć wpisując: imię, nazwisko autora, klasę/grupę, szkołę/przedszkole. Do nadsyłanych prac autor dołącza formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 2) (Dopuszcza się przesłanie jednego zgłoszenia dla wszystkich uczniów prowadzonych przez tego samego nauczyciela. Należy wówczas wymienić wszystkich zgłaszanych uczniów) oraz podpisane przez rodzica/opiekuna oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na uczestnictwo
  w konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych i wizerunku niepełnoletniego uczestnika konkursu (Załącznik nr 3).
 10. Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy, druk oświadczenia dotyczącego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i udzielenia licencji w zakresie praw autorskich oraz klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 4) dostępne są na stronie internetowej Parku Narodowego „Bory Tucholskie” www.pnbt.com.pl
 11. Przesłanie pracy oznacza przystąpienie do konkursu. Tym samym Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem, akceptuje go w całości, zobowiązuje się do jego przestrzegania i rozumie konsekwencje wynikające z jego nieprzestrzegania.
 12. Niespełnienie przez Uczestnika Konkursu warunków formalnych lub technicznych powoduje odrzucenie pracy konkursowej przez Organizatora.
 13. Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
 14. Prace będą oceniana zgodnie z kryteriami:
 • zgodność pracy z tematyką konkursu,
 • pomysłowość,
 • oryginalność,
 • estetyka.
 1. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
 2. Spośród nadesłanych prac wybierzemy najładniejsze, najoryginalniejsze i najciekawsze a następnie zaprosimy dwuosobową reprezentację grupy wraz z wychowawcą na II etap konkursowych zmagań – etap wiedzy przyrodniczej. Przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania II etapu.
 3. Listę zwycięzców I etapu zamieścimy na naszej stronie internetowej www.pnbt.com.pl. Dodatkowo zwycięzcy zostaną powiadomieni listownie i zaproszeni na rozdanie nagród w dniu 11.05.2023 r. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania uroczystego rozdania nagród. W takim wypadku nagrody zostaną przekazane do szkół i przedszkoli.
 4. II etap konkursu odbędzie się 11 maja 2023 roku (czwartek) w Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Chocińskim Młynie, Chociński Młyn 5, 89-608 Swornegacie o godz. 10.00.
 5. II etap wiedzy przyrodniczej odbędzie się w formie rysunkowego testu,  rozsypanek oraz wielu innych zadań i zabaw edukacyjnych.
 6. Etap II (wiedzy przyrodniczej) obejmuje program z zakresu wiedzy przyrodniczej dla dzieci sześcio- i siedmioletnich oraz zagadnień związanych z wiosną w tym:
  • ptaki powracające z zimowisk do Polski i zwierzęta budzące się ze snu zimowego;
  • wiosenne rośliny;
  • podstawowe zagadnienia ekologiczne;
  • podstawowe informacje o Parku Narodowym „Bory Tucholskie”,
 7. Nagrody otrzymają autorzy prac plastycznych, dzięki którym grupa zakwalifikowała się do II etapu konkursu oraz wszystkie dzieci z dwuosobowych zespołów reprezentujących grupę.
 8. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu. Informacje o ewentualnych zmianach będą umieszczone  na stronie internetowej Parku.
 9. Osoba do kontaktu: Beata Grabowska, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 – tel. 52 33 55 127, e-mail: b.grabowska@pnbt.com.pl

 

 

Pliki do pobrania: