Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

XXII Powiatowy Konkurs dla klas II - III szkół podstawowych z powiatu chojnickiego

PARK NARODOWY „BORY TUCHOLSKIE” serdecznie zaprasza dzieci z klas II – III ze szkół podstawowych z powiatu chojnickiego do wzięcia udziału w XXII POWIATOWYM KONKURSIE WIEDZY PRZYRODNICZEJ

Temat przewodni tegorocznej edycji konkursu: Ryby Parku Narodowego „Bory Tucholskie”

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Organizatorem konkursu jest Park Narodowy „Bory Tucholskie”, ul. Długa 33, 89-606 Charzykowy;
 2. Cele konkursu:
 • Rozwijanie wyobraźni, budzenie wrażliwości na otaczający świat i zachęcenie do poznawania najbliższego środowiska przyrodniczego - Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.
 • Popularyzacja idei ochrony przyrody.
 • Kształtowanie postaw przyjaznych środowisku.
 • Zachęcanie uczestników do aktywności twórczej.
 • Rozwijanie kreatywności, zdolności plastycznych oraz wrażliwości artystycznej dzieci.
 1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci z klas II i III szkół podstawowych powiatu chojnickiego.
 2. Konkurs składa się z dwóch etapów. I etap: plastyczny, II etap: wiedzy przyrodniczej. Przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania II etapu.
 3. Warunkiem uczestnictwa w I etapie jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej portret jednego wybranego gatunku ryby, który występuje w wodach Parku Narodowym „Bory Tucholskie”.
 4. Prace mogą być wykonane tylko indywidualnie. Jedna osoba może wykonać tylko jedną pracę.
 5. Format pracy: A4 czyli 210x297 mm.
 6. Prace mogą być wykonane dowolną techniką płaską (rysunek, wydzieranka, wyklejanka itp.)
 7. Prace należy nadesłać lub składać osobiście do dnia 13 listopada 2023 roku na adres: Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, Chociński Młyn 5, 89-608 Swornegacie.
 8. Każdą pracę należy oznaczyć wpisując: imię, nazwisko autora, klasę, szkołę oraz nazwę gatunkową wybranej ryby. Do nadsyłanych prac nauczyciel dołącza formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1) (Dopuszcza się przesłanie jednego zgłoszenia dla wszystkich uczniów prowadzonych przez tego samego nauczyciela. Należy wówczas wymienić wszystkich zgłaszanych uczniów) oraz podpisane przez rodzica/opiekuna oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na uczestnictwo w konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych
  i wizerunku niepełnoletniego uczestnika konkursu (Załącznik nr 2). Udział w konkursie jest bezpłatny.
 9. Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy, druk oświadczenia dotyczącego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i udzielenia licencji w zakresie praw autorskich oraz klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 3) dostępne są na stronie internetowej Parku Narodowego „Bory Tucholskie” www.pnbt.com.pl
 10. Przesłanie pracy oznacza przystąpienie do konkursu. Tym samym Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem, akceptuje go w całości, zobowiązuje się do jego przestrzegania i rozumie konsekwencje wynikające z jego nieprzestrzegania.
 11. Niespełnienie przez Uczestnika Konkursu warunków formalnych lub technicznych powoduje odrzucenie pracy konkursowej przez Organizatora.
 12. Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
 13. Prace będą oceniana zgodnie z kryteriami:
 • zgodność pracy z tematyką konkursu,
 • pomysłowość i oryginalność,
 • estetyka.
 1. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
 2. Spośród nadesłanych prac wybierzemy najładniejsze, najoryginalniejsze, najciekawsze i samodzielnie wykonane przez uczniów a następnie zaprosimy dwuosobową reprezentację klasy wraz z wychowawcą na II etap konkursowych zmagań – etap wiedzy przyrodniczej. Przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania II etapu.
 3. Listę zwycięzców I etapu zamieścimy na naszej stronie internetowej www.pnbt.com.pl. Dodatkowo zwycięzcy zostaną powiadomieni listownie i zaproszeni na rozdanie nagród w dniu 07.12.2023 r. (po zakończeniu I etapu, ok. godz. 11.15).
 4. II etap konkursu odbędzie się 7 grudnia 2023 roku (czwartek) w Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego „Bory Tucholskie” w Chocińskim Młynie, Chociński Młyn 5, 89-608 Swornegacie o godz. 10.00.
 5. II etap wiedzy przyrodniczej odbędzie się w formie rysunkowego testu,  krzyżówek, rebusów oraz wielu innych zadań i zabaw edukacyjnych.
 6. Etap II (wiedzy przyrodniczej) obejmuje program klas II-III szkół podstawowych z zakresu wiedzy przyrodniczej ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
  • rozpoznawanie pospolitych drzew i krzewów;
  • rozpoznawanie grzybów (grzyby chronione, jadalne i niejadalne);
  • zwierzęta zimą;
  • znaczenie lasu, wody w przyrodzie i dla człowieka;
  • znajomość ryb występujących w wodach Parku Narodowego „Bory Tucholskie”;
  • podstawowe zagadnienia ekologiczne;
  • formy ochrony przyrody w Polsce: parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, ochrona gatunkowa roślin i zwierząt;
  • podstawowe informacje o Parku Narodowym „Bory Tucholskie.
 7. Nagrody otrzymają autorzy prac plastycznych, dzięki którym grupa zakwalifikowała się do II etapu konkursu oraz wszystkie dzieci z dwuosobowych zespołów reprezentujących grupę.
 8. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu. Informacje o ewentualnych zmianach będą umieszczone  na stronie internetowej Parku.
 9. Osoba do kontaktu: Beata Grabowska, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 – tel. 52 3355127, e-mail: b.grabowska@pnbt.com.pl
 

Pliki do pobrania: