Park Narodowy Bory Tucholskie

Wersja polska English version Deutsch
Biuletyn Informacji Publicznej
Fundusze Europejskie

XII Powiatowy Konkursu pn. „Przyroda wokół nas”

CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ PARKU NARODOWEGO „BORY TUCHOLSKIE”

serdecznie zaprasza do udziału w XII Powiatowym Konkursie pn. „Przyroda wokół nas”

skierowanym do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych.

REGULAMIN

I.                    Cele konkursu:

1.     Popularyzacja idei ochrony przyrody.
2.     Pogłębianie wiedzy o regionie w tym w szczególności o Parku Narodowym „Bory Tucholskie” i Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie.
3.     Poszerzenie wiadomości z zakresu ochrony przyrody, ochrony środowiska i ekologii.
4.     Zdobywanie umiejętności rozpoznawania gatunków grzybów, porostów, mchów, roślin naczyniowych i zwierząt.
5.     Kształtowanie postaw przyjaznych środowisku.

II.                  Organizator:

Park Narodowy „Bory Tucholskie”, ul. Długa 33, 89-606 Charzykowy

III.                Warunki uczestnictwa:

1.     W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu powiatu chojnickiego.Maksymalnie trzy osoby z każdej szkoły.
2.     Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy.
3.     W celu przystąpienia do konkursu należy wypełnić załączony formularz uczestnictwa (Załącznik nr 1) i przesłać go na adres Organizatora lub b.grabowska@pnbt.com.pl do dnia 24 kwietnia br. 
4.     Najpóźniej w dniu konkursu każdy uczestnik zobowiązany jest dostarczenie podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia (Załącznik nr 2) o zgodzie na uczestnictwo oraz przetwarzanie danych osobowych i wizerunku niepełnoletniego uczestnika.
5.     Przesłanie zgłoszenia oznacza, że uczestnik zapoznał się z regulaminem konkursu, akceptuje go w całości, zobowiązuje się do jego przestrzegania i rozumie konsekwencje z jego nieprzestrzegania.
6.     Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy, druk oświadczenia dotyczącego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 3) dostępne są na stronie internetowej Parku Narodowego „Bory Tucholskie” www.pnbt.com.pl.

IV.                Przebieg konkursu:

1.     Konkurs przebiega w trzech etapach. Wszystkie trzy etapu odbywają się tego samego dnia.
2.     Pierwszy etap ma charakter testu zamkniętego i dotyczy ogólnych wiadomości z zakresu różnorodności świata przyrody i jego ochrony.
3.     Drugi etap sprawdza wiadomości z zakresu rozpoznawania rodzimych gatunków drzew i krzewów oraz wybranych gatunków roślin naczyniowych, zwierząt, mchów, porostów oraz grzybów objętych ochroną prawną (Wykaz wybranych do rozpoznawania gatunków roślin naczyniowych, zwierząt, mchów, porostów i grzybów stanowi Załącznik nr 4). W drugim etapie uczestnicy konkursu będą również rozwiązywać kartę zadań, która sprawdzi ich umiejętności rozumienia tekstu i analizy wykresów i rycin.
4.     Trzeci etap ma formę prezentacji multimedialnej, w której zawarte będą pytania oparte na ilustracjach i fotografiach.
5.     Zakres tematyczny dla wszystkich trzech etapów stanowi Załącznik nr 5.

V.                  Terminarz:

1.     10 lutego 2020 r. – ogłoszenie konkursu
2.     Do 24 kwietnia 2020 r. – nadsyłanie zgłoszeń
3.     6 maja 2020 r. godz. 10.00 - konkurs

VI.                Nagrody:

1.     Zwycięzcami konkursu zostaną trzy osoby, które podczas całych zmagań uzyskają największą ilość punktów.
2.     Laureaci konkursu otrzymają nagrody w postaci wydawnictw.
3.     Nagrody w konkursie nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub jej równowartość pieniężną.
4.     Wręczenie nagród odbędzie się po zakończeniu zmagań konkursowych.

VII.              Ocenianie:

                Sposób punktowania zadań wraz z zasadami ich oceniania udostępniony  będzie w dniu konkursu.

                VIII.             Informacje końcowe:

1.   Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu.
2.   We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje Organizator.
3.   Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia drobnych zmian w regulaminie konkursu.

 

Pliki do pobrania: